Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–१५ पारवहनमा रहेका कन्साइनमेन्टको लैजाने अनुमतिपत्रको ढाँचा

अनुसूची–१५
(नियम ९ को उपनियम (३) संग सम्बन्धित)
पारवहनमा रहेका कन्साइनमेन्टको लैजाने अनुमतिपत्रको ढाँचा

नेपाल सरकार
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विभाग
बाली संरक्षण निर्देशनालय
राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम
……………..कार्यालय

अनुमतिपत्र संख्या ः

श्री …………………..

…………………………..।

विषयः अनुमति दिईएको ।

देहाय वमोजिमको बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको पारवहनमा रहेको कन्साइनमेन्ट नेपालको बाटो भएर …………… मुलुकमा लैजानको लागि अनुमतिपत्रपाऊँ भनि दिनु भएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा देहायका शर्त तथा अवस्थाको अधिनमा रही त्यस्तो कन्साइनमेन्ट नेपालको बाटो भएर लैजान बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (३) तथा बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६ को नियम ९ को उपनियम (३) बमोजिम अनुमति दिईएको छ ।

ज्ञ। पैठारीकर्ताको नाम र ठेगानाः
द्द। निकासीकर्ताको नाम र ठेगानाः
घ। बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको विवरणः–

(क) साधारण नामः
(ख) वैज्ञानिक नामः
(ग) परिमाणः
(घ) पोकाहरुको संख्याः
द्ध। उत्पत्तिको मुलुकः
छ। प्रवेश संख्याको बिल र मितिः
ट। प्रवेश नाकाः
ठ। निरीक्षण गरेको मितिः
ड। पैठारी इजाजतपत्र संख्याः
ढ। पैठारी इजाजतपत्रको बहाली अवधिः

ज्ञण्। बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र संख्याः
ज्ञज्ञ। आगमन मितिः
ज्ञद्द। उद्देश्यः
ज्ञघ। अन्तिम उपयोगः
ज्ञद्ध। पहिचान चिन्हः
ज्ञछ। ढुवानीको साधनको किसिम र संख्याः
ज्ञट। पारबहनमा रहेका कन्साइनमेन्ट लैजाने सम्बन्धी विशेष शर्त÷टिप्पणीहरु
(क)
(ख)
(ग)

जारी गरेको मिति र स्थान ः                                      अनुमति दिर्नेे अधिकारीको,–
कार्यालयको छाप दस्तखतः
नाम थरः
पदः