अनुसूची–१ (दफा ९५ सँग सम्बन्धित) फिरादपत्रको ढाँचा

अनुसूची–१ (दफा ९५ सँग सम्बन्धित) फिरादपत्रको ढाँचा

अनुसूची–१
(दफा ९५ सँग सम्बन्धित)
फिरादपत्रको ढांँचा
अदालत/कार्यालयले भर्ने
मुद्दा दर्ता नं. ………
दर्ता मितिः …….
…………………………..अदालत÷कार्यालयमा दायर गरेको
फिरादपत्र
……………….
………. को छोरा/छोरी/पति/पत्नी …………. बस्ने वर्ष……….को ……… बादी
(एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)
विरुद्ध
……… छोरा/छोरी/पति/पत्नी ……………बस्ने वर्ष ….. को ………. प्रतिबादी
(एकभन्दा बढी प्रतिबादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिबादीको हकमा उल्लेख गर्ने)
मुद्दा – ……………….
१. म/हामी फिरादपत्रवाला निम्न प्रकरणहरूमा लेखिए बमोजिम फिराद गर्दछु /गर्दछौँ ।
(फिरादको विषयवस्तु दाबी गर्ने आधार र फिराद दाबी उल्लेख गर्ने)
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
२. …….ऐन …. को दफा…. बमोजिम यो मुद्दा यसै अदालत÷कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ ।
३. फिराद गर्न …… कानून बमोजिम हदम्याद रहेको छ ।
४. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छ÷छैन ।
५. प्रतिबादीलाई आफैँले/कानून व्यवसायी मार्फत/अदालतबाट म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था गरी पाउँ ।
६. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरणः
(क) नाम………..प्रमाणपत्र नं…….
(ख) नाम………..प्रमाणपत्र नं…….
(ग) नाम………..प्रमाणपत्र नं…….
७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु÷छौँ ।
(क) …………… बापत रु. …………
(ख) …………… बापत रु. …………
(ग) …………… बापत रु. ………….
८. फिरादको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणः–
यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु/छौँ ।
(क)
(ख)
(ग)
९. साक्षीः
(क)
(ख)
(ग) ………………… (साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना उल्लेख गर्ने)
१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
                               …………………..
फिरादपत्रवालाको दस्तखत र सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप
इति सम्वत् ………….साल ………महिना………गते ……….रोज………शुभम् ।
द्रष्टव्य : सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।