अनुसूची–२ (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) दायरी किताबको ढाँचा

अनुसूची–२ (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) दायरी किताबको ढाँचा

अनुसूची–२
(दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
दायरी किताबको ढाँचा

…………..अदालत/कार्यालय

२०… साल साउनदेखि २०…..साल आषाढ मसान्तसम्मको देवानी दायरी किताव

 

क्र.सं.मुद्दा नं.दर्ता मितिबादीको दस्तखतबादीको नाम, थर र वतनप्रतिबादीको नाम, थर र वतनमुद्दाफाँटवालाको नाम र सहीबिगो अङ्कदस्तुरप्रतिउत्तर परेको वा म्याद
समाप्त भएको मिति
फैसला मिति र फैसला
गर्ने न्यायाधीशको नाम
फैसलाको किसिमअभिलेख मिसिल बुझ्ने
कर्मचारीको सही
कैफियत