अनुसूची–२ (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) दायरी किताबको ढाँचा

अनुसूची–२ (दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) दायरी किताबको ढाँचा

अनुसूची–२
(दफा ९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
दायरी किताबको ढाँचा

…………..अदालत/कार्यालय

२०… साल साउनदेखि २०…..साल आषाढ मसान्तसम्मको देवानी दायरी किताव

 

क्र.सं. मुद्दा नं. दर्ता मिति बादीको दस्तखत बादीको नाम, थर र वतन प्रतिबादीको नाम, थर र वतन मुद्दा फाँटवालाको नाम र सही बिगो अङ्क दस्तुर प्रतिउत्तर परेको वा म्याद
समाप्त भएको मिति
फैसला मिति र फैसला
गर्ने न्यायाधीशको नाम
फैसलाको किसिम अभिलेख मिसिल बुझ्ने
कर्मचारीको सही
कैफियत