अनुसूची–३ (दफा ९८ को उपदफा (१), दफा १२२ को उपदफा (१), दफा २०९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–३ (दफा ९८ को उपदफा (१), दफा १२२ को उपदफा (१), दफा २०९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–३
(दफा ९८ को उपदफा (१), दफा १२२ को उपदफा (१), दफा २०९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
भरपाईको ढाँचा

…………..अदालत/कार्यालय

………………….. को फिरादपत्र/प्रतिउत्तरपत्र/पुनरावेदनपत्र प्राप्त भई यस अदालत/कार्यालयको दायरी किताबमा दर्ता नं. …..मिति ………………. मा दर्ता भएकोले यो भरपाई दिइएको छ ।

फिरादपत्र/प्रतिउत्तरपत्र/पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने कर्मचारीको,–

दस्तखतः

नामः

अदालतरकार्यालयको छाप पदः

मितिः