अनुसूची–४ (दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) बादी वा निजको कानून व्यवसायीले म्याद बुझी गरिदिने भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–४ (दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) बादी वा निजको कानून व्यवसायीले म्याद बुझी गरिदिने भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–४
(दफा ९९ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
बादी वा निजको कानून व्यवसायीले म्याद बुझी गरिदिने भरपाईको ढाँचा

                                                                                मुद्दा नं:

मुद्दा नं:

…………..अदालत/कार्यालय

मिति …………. मा ……. अदालत/कार्यालयमा ……. बस्ने ….. उपर फिराद दायर गरेकोमा सो मुद्दामा प्रतिबादीलाई म ………….. आफैँले/बादीको कानून व्यवसायीले म्याद तामेल गर्न यस अदालतबाट सो म्यादका आवश्यक प्रति, फिरादपत्र र प्रमाणका प्रमाणित प्रति बुझिलिएकोले यो भरपाई गरिदिएको छु ।

अदालतबाट म्याद बुझ्नेको,–

दस्तखतः

बादी/कानून व्यवसायीको नामः

कानून व्यवसायी भए प्रमाणपत्र नंः

मितिः