अनुसूची–५ (दफा ९९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) प्रतिबादीले म्याद बुझि बादी वा निजको कानून व्यवसायीलाई गरिदिने भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–५ (दफा ९९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) प्रतिबादीले म्याद बुझि बादी वा निजको कानून व्यवसायीलाई गरिदिने भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–५
(दफा ९९ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
प्रतिबादीले म्याद बुझि बादी वा निजको कानून व्यवसायीलाई गरिदिने भरपाईको ढाँचा

                                                                          मुद्दा नं:

मुद्दा नं:

……….. ठाउँ बस्ने ………………….ले ………..अदालत/कार्यालयमा मिति …………….मा मेरा उपर फिरादपत्र दर्ता गराउनु भएकोमा प्रतिउत्तर दिने प्रयोजनको लागि बादी/कानून व्यवसायी ….. ले मिति …… मा मलाई म्याद सहितको फिरादपत्र र प्रमाणको प्रतिलिपि बुझाउन ल्याउनु भएकोले सो बुझी लिई यो भरपाई गरिदिएको छु ।

म्याद बुझ्नेको,–

दस्तखतः

नाम ः

मितिः

समयः