अनुसूची–७ ( दफा १०३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)प्रतिबादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाउँमा जारी गरिने म्याद/इतलायनामाको ढाँचा

अनुसूची–७ ( दफा १०३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)प्रतिबादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाउँमा जारी गरिने म्याद/इतलायनामाको ढाँचा

अनुसूची–७
( दफा १०३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

प्रतिबादी बाहेक अन्य व्यक्तिका नाउँमा जारी गरिने म्याद/इतलायनामाको ढाँचा

……….अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको म्याद/इतलायनामा

…………………को छोरा/छोरी/पति/पत्नी …….जिल्ला ………. गा.पा/न.पा. वडा नं……………गाउँ/टोल………… …..बस्ने वर्ष……….कोे तपाईँ श्री……………..सँग …………….बादी …..प्रतिबादी भएको ………… मुद्दाका सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नु परेकोले यो म्याद/इतलायनामा तपाईँले पाए वा कानून बमोजिम टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र तपाईँ आफैँ उपस्थित वा कानून बमोजिम वारिस वा कानून व्यवसायी नियुक्ति गरी यस अदालत/कार्यालय पठाउनु हुन सूचित गरिएको छ ।

म्यादभित्र तपाईँ उपस्थित हुनु भएन वा वारिस वा कानून व्यवसायी पनि पठाउनु भएन भने सो मुद्दामा कानून बमोजिम फैसला हुनेछ र भविष्यमा त्यस विषयमा तपाईँको कुनै उजुर लाग्ने छैन ।

म्याद/इतलायनामा जारी गर्ने अधिकारीकोे,–

दस्तखतः

नामः

पदः

मितिः

समयः

तामेली मितिः

(क) म्याद/इतलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिले बुझिलिएकोमा ………. विषयमा मेरो नाउँमा जारी भएको एक प्रति म्याद/इतलायनामा र फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र/…………..को प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा म आपैmले बुझी लिएँ भनी दस्तखत गर्ने…………………

(ख) म्याद/इतलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिको एकाघर परिवारको सदस्यले बुझिलिएकोमा ……………… विषयको म्याद/इतलायनामावाला व्यक्तिले म्याद/इतलायनामा बुझ्न इन्कार गरेकोले/फेला नपर्दा निजको नाउँको यसै बमोजिमको एक प्रति म्याद/इतलायनामा …………..को प्रतिलिपि समेत देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा बुझिलिएँ भनी दस्तखत गर्ने म्याद/इतलायनामावाला …………………….को एकाघरको ……………. नाताको वर्ष ……..को ………………….।

(ग) म्याद/इतलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिको घरदैलोमा टाँस भएकोमा ………. विषयको म्याद/इतलायनामावाला ………….र निजको एकाघरको उमेर पुगेको परिवारको सदस्य समेत घरमा फेला नपरेकोले/बुझ्न इन्कार गरेकोले निजको नाउँको म्याद /इतलायनामा ……….को प्रतिलिपि समेत हामी देहायका साक्षीका रोहबरमा निजको घर दैलोमा सबैले देख्ने गरी टाँसी….. गा.पा./…..न.पा.को वडा…….नं……. कार्यालयमा एक प्रति दिएको ठीक छ भनी दस्तखत गर्ने हामी देहायका मानिसहरूः–

(घ) म्याद/इतलायनामा बुझिलिनु पर्ने व्यक्ति फेला नपरी तामेल गर्नुु परेकोमा  …………. विषयको म्याद/इतलायनामा बुझि लिनु पर्ने व्यक्ति वा निजको घर समेत खोज तलास गर्दा फेला नपरेकोले निजका नाउँको एक प्रति म्याद/इतलायनामा सम्बन्धित वडाको ……….ठाउँ वा टोलको सार्वजनिक ठाउँ …………(ठाउँ खुलाउने) …….मा टाँस गरी ……………..को प्रतिलिपि र तामेली म्याद/इतलायनामा फिर्ता पठाएका छौ भनी दस्तखत गर्ने देहायका मानिसहरूः–

साक्षी

माथि उल्लेखित खण्ड ( ) बमोजिम हामीहरूको रोहबरमा म्याद ÷इतलायनामा तामेली भएको ठीक हो भनी दस्तखत गर्ने

१. …….जिल्ला…..गा.पा.÷न.पा. वडा नं……..गाउँ÷टोल. ………….बस्ने वर्ष …….का श्री …..।

२. …….जिल्ला…..गा.पा.÷न.पा. वडा नं……..गाउँ÷टोल. ………….बस्ने वर्ष …….का श्री …..।

३. …….जिल्ला…..गा.पा.÷न.पा. वडा नं……..गाउँ÷टोल. ………….बस्ने वर्ष …….का श्री …..।

 

रोहबर

…….जिल्ला…………गा.पा.÷न.पा……….का सदस्य/सचिव/.. श्री ..

घर दैलोमा टाँस भएकोमा/गाउँ, शहर वा टोल पत्ता नलागेकोमा

यसै बमोजिको एक प्रति म्याद/इतलायनामा यस ………….. गा.पा./…..न.पा. वडा नं. …को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न दाखिल भयो

भनी दस्तखत गर्नेः–

दस्तखतः

कर्मचारी वा पदाधिकारीको नामः

मितिः

काम तामेल गर्नेको,–

दस्तखतः

तामेलदारको नामः

मिति ः