अनुसूची–८ (दफा ११३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) वारिस वा कानून व्यवसायीले म्याद बुझी लिएको भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–८ (दफा ११३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) वारिस वा कानून व्यवसायीले म्याद बुझी लिएको भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–८
(दफा ११३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
वारिस वा कानून व्यवसायीले म्याद बुझी लिएको भरपाईको ढाँचा

बादी ……………….. र प्रतिबादी …………………. भएको ……. अदालत÷कार्यालयमा मिति………….. मा दायर भएको …. सालको मुद्दा नं …… को …… मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्नको लागि सो अदालत÷कार्यालयबाट ……………………. का नाममा जारी भएको म्याद निज प्रतिबादीलाई बुझाउने गरी मैले बुझिलिई यो भरपाई गरिदिएँ ।

म्याद बुझ्ने वारिस/कानून व्यवसायीको,–

दस्तखतः

नामः

प्रमाणपत्र नम्बरः

ठेगानाः

मितिः

समयः