अनुसूची–९ (दफा १२० सँग सम्बन्धित) प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अनुसूची–९ (दफा १२० सँग सम्बन्धित) प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अनुसूची–९
(दफा १२० सँग सम्बन्धित)
प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

अदालत/कार्यालयले भर्ने

दर्ता नंः …………

दर्ता मितिः …….

…………..अदालत/कार्यालयमा दायर गरेको

प्रतिउत्तरपत्र

………………. सालको दे.दा.नं. ……….

…….को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ……बस्ने ….. वर्ष…….को …. प्रतिबादी

(एकभन्दा बढी प्रतिबादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिबादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

विरुद्ध
………..को छोरा÷छोरी÷पति÷पत्नी ………बस्ने वर्ष … को …. … बादी

(एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

मुद्दाः– …………..
उल्लिखित विपक्षी भएको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा÷हाम्रा नाममा जारी भएको म्याद बादी/कानून व्यवसायी/अदालतबाट मिति ……… मा प्राप्त भएकोले सो फिराद दाबीका सम्बन्धमा देहायको व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र लिई उपस्थित भएको छु/छौ ।

१. बादीले दाबी गरेका विषयहरूका सम्बन्धमा मेरो÷हाम्रो भएको यथार्थ व्यहोरा निम्न प्रकरणहरूमा खुलाएको छु/छौँ ।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

२. फिराददाबी पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दछु/गर्दछौँ । गर्दिनँ/गर्दैनौ ।

(फिराददाबी आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको भए स्वीकार गरेको आधार र कारण उल्लेख गर्ने)

३. प्रतिदाबी कुनै भए उल्लेख गर्नेः

(क)

(ख)

(ग)

४. फिराद दर्ता गर्ने हकदैया नभएको/नालेस गर्ने हदम्याद नभएको/अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिएको भए सोको आधार र कारण ।

५. फिराद दाबी अनुसार अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने हो होइन ।

६. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरणः

(क) नाम ……….. प्रमाणपत्र नं…….

(ख) नाम ……….. प्रमाणपत्र नं…….

(ग) नाम ……….. प्रमाणपत्र नं…….

७. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु÷छौँ ।

(क) ……………बापत रु. …………

(ख) ……………बापत रु. …………..

८. प्रमाणः यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु÷छौँ ।

(क)

(ख)

(ग)

९. साक्षीः–

(क)

(ख)

(ग)…………(साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना)

१०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

……………………..
प्रतिउत्तरपत्रवालाको दस्तखत र सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

इति सम्वत्………..साल ……….महिना…….गते ………रोज……..शुभम् ।

द्रष्टव्यः सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।