अनुसूची–१० (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढांँचा

अनुसूची–१० (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढांँचा

अनुसूची–१०
(दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
तारिख किताबको ढांँचा

………..अदालत/ कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख किताब

सम्वत् ………………………………………………………..

महिना,गते बारसि.नंमुद्दापुनरावेदक बादी/प्रतिबादी/ निवेदकको नामप्रत्यर्थी प्रतिबादी/बादीको नामतारिख तोकिएको प्रयोजनकैफियत
 

 

 

 

 

 

      

 

 

……………
दस्तखत