अनुसूची–१० (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढांँचा

अनुसूची–१० (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख किताबको ढांँचा

अनुसूची–१०
(दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
तारिख किताबको ढांँचा

………..अदालत/ कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख किताब

सम्वत् ………………………………………………………..

महिना,गते बार सि.नं मुद्दा पुनरावेदक बादी/प्रतिबादी/ निवेदकको नाम प्रत्यर्थी प्रतिबादी/बादीको नाम तारिख तोकिएको प्रयोजन कैफियत
 

 

 

 

 

 

           

 

 

……………
दस्तखत