अनुसूची–११ (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख पर्चाको ढांँचा

अनुसूची–११ (दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख पर्चाको ढांँचा

अनुसूची–११
(दफा १३७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
तारिख पर्चाको ढांँचा

……….. अदालत/कार्यालयबाट

जारी भएको
…………………………..नामको

तारिख पर्चा

………………………………………विरुद्ध…………………………

२०…………….सालको देवानी दायरी नम्बर……को …….. मुद्दा …………………….को निमित्त सम्वत् ……………..को तारिख तोकिएकोले सो दिन …………. बजे ……….मा उपस्थित हुन यो तारिख पर्चा दिइएको छ ।

तारिख तोक्ने कर्मचारीको दस्तखतः ……….

नामः

मितिः