अनुसूची–१२ (दफा १३८ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–१२ (दफा १३८ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) तारिख भरपाईको ढाँचा

अनुसूची–१२
(दफा १३८ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)
तारिख भरपाईको ढाँचा

…………………अदालत/कार्यालयमा खडा गरिएको तारिख

भरपाई

बादी                                                                                                      प्रतिबादी

मुद्दा

                                                                                मुद्दा नं

मिति……………………….मा

मिति……………….मा मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइने भएकोले/ ……………. काम गर्ने भएकोले मिति …………….का दिन ……बजे यस अदालत/कार्यालयमा उपस्थित हुनेछु भनी सही गर्ने ………..

बादी ………..

प्रतिबादी ……….