अनुसूची–१३ (दफा १४६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) वारिसनामाको ढाँचा

अनुसूची–१३ (दफा १४६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) वारिसनामाको ढाँचा

अनुसूची–१३
(दफा १४६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
वारिसनामाको ढाँचा

.

…………बस्ने……………………. सँगको  ………………………………………मुद्दामा मेरो तर्फबाट ….(प्रयोजन खुलाउने)…………………………………. ……..काम गर्नलाई   …………….बस्ने वर्ष…….को ………………. नागरिकता नं. ……………/(नागरिकता जारी भएको वर्ष र जिल्ला) ………………………………………..लाई वारिसनामा दिई वारिस नियुक्त गरेको छु । निज वारिस कानून बमोजिम वारिस हुन योग्य हुनुहुन्छ । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क सरकारी बिगो वा  कुनै दस्तुर तिर्न बाँकी रहेको छैन । माथि लेखिएको व्यहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरेमा यो वारिसनामा बदर गरी कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।
मिति  …………………….                 ………………………
दा.                  वा.             (दस्तखत)
औँठाको छाप÷सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप पूरा नाम थर : ……….                                   पूरा ठेगाना : …………
माथि उल्लेख भए बमोजिम …………..बस्ने ……….वर्ष… नागरिकता नं. …….
(जारी भएको वर्ष र जिल्ला, सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना) को वारिस भै काम गर्न मलाई मञ्जुर छ । सो काम म इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु । मैले अदालतबाट कानून बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, अदालती शुल्क, सरकारी बिगो वा कुनै  दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको   छैन । म वारिस हुन कानून बमोजिम योग्य रहेको छु ।
मिति  ……………………. ………………………
दा.           वा.                     (दस्तखत)
औँठाको छाप   पूरा नाम थर : …………………   पूरा ठेगाना : …………………..
साक्षीहरू ;
यो :वारिसनामा हाम्रो रोहबरमा लेखी सहीछाप भएको साँचो हो ।
(१) नागरिकता÷राहदानी वा सो सरहको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला……. को ………बस्ने वर्ष…………को श्री ……………
(२) नागरिकता÷राहदानी वा सो सरहको अन्य विवरण, नम्बर र जारी जिल्ला……. को ………………बस्ने………वर्ष….को श्री ……….. ….
(३)   नागरिकता÷राहदानी वा सो सरहको अन्य विवरण,क नम्बर र जारी जिल्ला……. को ……… लेखक  श्री ………. (प्रमाणपत्र भए सो खुलाउने)
यो :वारिसनामा ………………………..मा लेखिएको हो ।
मितिः