अनुसूची–१५ श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढांँचा

अनुसूची–१५ श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढांँचा

अनुसूची–१५
(दफा १८२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित )
श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढांँचा

.

…………….. अदालतका न्यायाधीश श्री ……… को मिति ……………… को  आदेशले ………………………………… बादी ………………………………….. प्रतिबादी भएको …………………… मुद्दामा बादी/प्रतिबादीका साक्षी …………………… बस्ने  ……………….. लाई हामी देहायका व्यक्तिका रोहवरमा श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बकपत्र गरिएको ठीक साँचो  हो ।

 

बकपत्र गर्ने साक्षीको नाम, थर र वतन : ……………………………………………………………………………….

श्रव्य-दृश्य संवाद गर्न साक्षी उपस्थित भएको स्थान : …………………………………………………………………..

 

बादी वा निजको वारिसको नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………………..……………………………

बादी वा निजको कानून व्यवसायी (सरकारबादी मुद्दाको हकमा सरकारी वकील) भए नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………

 

प्रतिबादी वा निजको वारिसको नाम, थर र हस्ताक्षर : …………………………………………………………………

प्रतिबादीको कानून व्यवसायी भए नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………………………………………………

 

प्राविधिक कर्मचारीको सहयोग लिएको भए निजको नाम, थर र हस्ताक्षर : ………………………..………………

श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत बकपत्र गराउने अदालतको कर्मचारीको नाम, थर र हस्ताक्षर : ……………

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।

 

द्रष्टव्य :

(१) श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको यस अभिलेखको शीरमा सम्बन्धित न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) श्रव्य-दृश्य संवाद मार्फत भएको बकपत्रको विद्युतीय प्रतिलाई खामबन्दी गरी बन्द बन्दमा उपस्थित पक्ष/वारिस/निजहरूको कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको सही छाप गरी अभिलेख गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।