अनुसूची–१५ (दफा १८२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित ) श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढांँचा

अनुसूची–१५ (दफा १८२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित ) श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढांँचा

अनुसूची–१५
(दफा १८२ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित )
श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत साक्षी बुझेको अभिलेखको मुचुल्काको ढांँचा

…………………. बादी …………………. प्रतिबादी भएको ……………..मुद्दामा बादी÷प्रतिबादीको साक्षी अदालतमा उपस्थित हुन नसकी मिति ……..को आदेशले …….. बस्ने साक्षी ………. लाई हामी तपसिलका मानिसका रोहबरमा श्रव्यदृश्य सम्वाद मार्फत बुझिएको ठीक सांँचो हो ।

साक्षीको नाम, थरः

अदालतबाट खटिई आएका कर्मचारीको दस्तखतः

अदालतबाट खटिई आएका कर्मचारीको नाम, थर र पदः

बादी, प्रतिबादी वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीको दस्तखतः

बादी, प्रतिबादी वा निजको वारिस वा कानून व्यवसायीको नाम, थरः

स्थानीय तहका सदस्य वा प्रतिनिधिको दस्तखतः

स्थानीय तहका सदस्य वा प्रतिनिधिको नाम, थर र पदः

स्थानः

मितिः