अनुसूची–१६ साक्षीले शपथ लिने ढाँचा

अनुसूची–१६ साक्षीले शपथ लिने ढाँचा

अनुसूची–१६
(दफा १८४ सँग सम्बन्धित)
साक्षीले शपथ लिने ढाँचा

म ……………………… ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु/ सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा गर्दछु कि बादी  …………………….. प्रतिबादी …………………… भएको ……………………… मुद्दामा बादी/प्रतिबादीको साक्षीको रूपमा मैले देखे, जाने र सुनेको व्यहोरा सबै साँचो बकपत्र गर्नेछु । कुनै कुरा लुकाउने वा ढाँट्ने छैन र अदालत तथा मुद्दाका पक्षहरूको तर्फबाट सोधिएको सबै प्रश्नहरूको देखे, जाने र सुनेसम्मको सही जवाफ दिनेछु । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्‍जुर छ ।

 

……………………….

शपथ लिनेको दस्तखत

मिति : ……….

म समक्ष साक्षीले सपथ लिएको हो ।

 

……………………….

न्यायाधीशको दस्तखत

मिति : ……………….