अनुसूची–१६ (दफा १८४ सँग सम्बन्धित) साक्षीले शपथ लिने ढाँचा

अनुसूची–१६ (दफा १८४ सँग सम्बन्धित) साक्षीले शपथ लिने ढाँचा

अनुसूची–१६
(दफा १८४ सँग सम्बन्धित)
साक्षीले शपथ लिने ढाँचा

म ……………………………………….. ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु÷सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा गर्दछु कि बादी……………………………….. प्रतिबादी ………………….. भएको …….. …………………….. मुद्दामा मैले देखे, जाने र सुनेको व्यहोरा सबै सांँचो बकपत्र गर्नेछु । कुनै कुरा लुकाउने वा ढाँट्ने छैन र अदालत÷कार्यालय तथा मुद्दाका पक्षहरूको तर्फबाट सोधिएको सबै प्रश्नहरूको देखे, जाने र सुनेसम्मको सही उत्तर दिनेछु । झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

मेरो रोहबरमा साक्षीले शपथ लिएको ठीक साँचो हो ।

……………….
शपथ लिनेको दस्तखतः

मिति ……………………

न्यायाधीशको दस्तखतः

मिति