अनुसूची–१७ साक्षीको बकपत्र गराउने ढांँचा

अनुसूची–१७ साक्षीको बकपत्र गराउने ढांँचा

अनुसूची–१७
(दफा १८७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित )
साक्षीको बकपत्र गराउने ढांँचा

मुद्दा : ……………………………….                     मुद्दा नं. : …………………………….

अदालतका माननीय न्यायाधीश …………….. को इजलासमा बादी/प्रतिबादी ……………… का साक्षी ……………………………. ले गरेको बकपत्र ।

प्रश्न र तिनका जवाफहरू

अदालतबाट सोधिएका प्रश्‍न

 1. तपाईँ र तपाईँको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ………….
 2. तपाईँको उमेर, पेशा र ठेगाना उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ………….
 3. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..

सम्बन्धित पक्ष/निजका कानून व्यवसायीको सोधपुछ

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..
 2. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..

(सम्बन्धित पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीले कुनै प्रश्न नसोधेमा अदालतले आवश्यक प्रश्न सोध्नु पर्नेछ)

अर्को पक्ष/निजको कानून व्यवसायीको जिरह

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..
 2. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..

सम्बन्धित पक्ष/निजको कानून व्यवसायीको पुन: सोधपुछ

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..

 

अदालतबाट सोधिएका प्रश्‍न

 1. प्रश्न …………………..     जवाफ ………………………………..
 2. तपाइँले गरेको बकपत्र पढी वाँची सुनाइन्छ । तपाईँले भने बमोजिम लेखेको छ, छैन उल्लेख गरिदिनुहोस् ।  जवाफ……………………
 3. यो बकपत्र मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

 

रोहवर

१. सही छाप (सम्बन्धित पक्ष) …..

२. सही छाप (अर्को पक्ष) …….

               …………………………………

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।