अनुसूची–१७ (दफा १८७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित ) साक्षीको बकपत्र गराउने ढांँचा

अनुसूची–१७ (दफा १८७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित ) साक्षीको बकपत्र गराउने ढांँचा

अनुसूची–१७
(दफा १८७ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित )
साक्षीको बकपत्र गराउने ढांँचा

मुद्दा ……………………………………

सम्वत् २० सालको दे दा……..नं

……… बादी ………………………..प्रतिबादी भएको मुद्दामा बादी÷प्रतिबादीको साक्षी श्री …………………………… ले गरेको बकपत्र

प्रश्न र तिनको जवाफहरू

१. प्रश्नः– तपाईँको र तपाईँको आमा बुबाको नाम के हो ? जवाफ ………

तपाईँको उमेर कति छ ? पेशा के हो ? बसोबास ………….

कहाँ छ ? (अदालतबाट सोध्ने) जवाफ ………

२. सम्बन्धित पक्ष । निजको कानून व्यवसायीले सोध्ने प्रश्नः

(क) जवाफ ………

(ख) जवाफ……….

(ग) जवाफ…….

(घ) जवाफ….

(द्रष्टव्यः सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायीले कुनै प्रश्न नसोधेमा अदालतले आवश्यक प्रश्न सोध्नु पर्नेछ ।)

३. विपक्षी/कानून व्यवसायीले जिरह गरेको भए सोको विवरणः

(क) प्रश्नः जवाफः

(ख) प्रश्नः जवाफः

(ग) प्रश्नः जवाफः

(घ) प्रश्नः जवाफः

४. सम्बन्धित पक्ष÷कानून व्यवसायीले पुनः सोधपुछ गर्न चाहे सोको विवरणः

(क) प्रश्नः जवाफः

(ख) प्रश्नः जवाफः

(ग) प्रश्नः जवाफः

(घ) प्रश्नः जवाफः

५. अदालतले कुनै प्रश्न गर्न चाहेमा सोको विवरणः

(क) प्रश्नः जवाफः

(ख) प्रश्नः जवाफः

६. यो बकपत्र मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो ।

…………….

पक्षकोे दस्तखत ………………….

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको

दस्तखत ………………..

बकपत्र गराउने न्यायाधीशको दस्तखत

मितिः