अनुसूची–१८ बन्दसवालको ढांँचा

अनुसूची–१८ बन्दसवालको ढांँचा

अनुसूची–१८
(दफा १८९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
बन्दसवालको ढांँचा

मुद्दा : ……………………………….                     मुद्दा नं. : …………………………….

…………………….. अदालतका माननीय न्यायाधीश……………..को इजलासबाट बादी ………………………. प्रतिबादी ……………………………………. भएको ……………… मुद्दामा बादी/प्रतिबादीको साक्षी ………………………………..  को नाममा पठाइएको बन्दसवाल ।

 

अदालतबाट सोधिएका प्रश्‍न र जवाफहरू

 

  1. तपाईँ र तपाईँको बाबु आमाको नाम थर उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ…………….
  2. तपाईँको उमेर,पेशा र ठेगाना उल्लेख गरिदिनुहोस् । जवाफ ……………
  3. अदालतबाट सोधी पठाइएका अन्य प्रश्नहरू (सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएको भए सो समेतको आधारमा सोधिएका प्रश्नहरू)

(क) …………….. (प्रश्न) …………………..        जवाफ ……………………………..

४. सम्बन्धित पक्ष/निजका कानून व्यवसायी उपस्थित भई सोधपुछ, जिरह वा पुनः सोधपुछ गरेको भए सो को विवरण :

(क) …………….. (प्रश्न) ……………….           जवाफ ……………………………….

(ख) …………….. (प्रश्न) ……………….           जवाफ …………………………………

 

५. यो बन्दसवाल मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम भएमा मेरो मञ्जुर छ ।

 

रोहवर

१. सही छाप (सम्बन्धित पक्ष) …..

२. सही छाप (अर्को पक्ष) …….

 

 

…………………………………

बकपत्र गर्ने व्यक्तिको दस्तखत

 

 

इति संवत् ……….. साल ………… महिना …………. गते रोज ……. शुभम् ।