अनुसूची–१८ (दफा १८९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) साक्षीलाई पठाउने बन्दसवालको ढांँचा

अनुसूची–१८ (दफा १८९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) साक्षीलाई पठाउने बन्दसवालको ढांँचा

अनुसूची–१८
(दफा १८९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
साक्षीलाई पठाउने बन्दसवालको ढांँचा

…………………………………अदालत/कार्यालयबाट पठाइएको बन्दसवाल

सम्वत् …………….सालको…….. मुद्दा नं………………………………..

मुद्दा

……………………………………………………………… बादी

विरुद्ध

……………………………………………………… प्रतिबादी

………बादी वा प्रतिबादीका साक्षी……. बस्ने…….वर्ष……को ……..को बन्दसवाल

१. प्रश्नः– तपाईँको र तपाईँको आमा बुबाकोे नाम के हो ? जवाफ ……….

तपाईँको उमेर कति छ ? पेशा के हो घर …………

कहांँ छ ? जवाफ ……….

२. अदालतबाट सोधी पठाएका प्रश्नहरूः

(क) प्रश्नः जवाफः

(ख) प्रश्नः जवाफः

(ग) प्रश्नः जवाफः

(घ) प्रश्नः जवाफः

(ङ) प्रश्नः जवाफः

३. विपक्षी÷कानून व्यवसायी उपस्थित भई जिरह गरेको भए सोको विवरणः

(क) प्रश्नः जवाफः

(ख) प्रश्नः जवाफः

(ग) प्रश्नः जवाफः

४. यो बन्दसवाल मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक साँचो हो । झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम हुन मञ्जुर छ ।

…………….

पक्षकोे दस्तखत ………………….

बन्दसवाल गर्ने व्यक्तिको
दस्तखत ………………..

बन्दसवाल गराउने कर्मचारी वा न्यायाधीशको दस्तखत

मितिः