अनुसूची–१९ (दफा १९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) फैसलाको ढांँचा

अनुसूची–१९ (दफा १९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) फैसलाको ढांँचा

अनुसूची–१९
(दफा १९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
फैसलाको ढाँचा

…………….जिल्ला अदालत/कार्यालय

माननिय जिलला न्यायधिस……………………/…………………..
इजलास
…………………बाट भएको
फैसला

सम्वत् …………….को देवानी दायरी नं ………………………

मुद्दाः–

बादीको नाम, थर, ठेगाना
(एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

प्रतिबादीको नाम, थर, ठेगाना………………
(एकभन्दा बढी प्रतिबादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिबादीको हकमा उल्लेख गर्ने ।)

बादीको साक्षी प्रतिबादीको साक्षी ……………………
प्रमाण प्रमाण
………………………………………… …………………………………………….

अदालतबाट बुझेको

साक्षी …………………..

………………………….

प्रमाण ……………………..

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहितको विवरणः

बादी दाबीः

प्रतिबादीको जिकिर र प्रतिरक्षाः

बादी प्रतिबादीले पेश गरेको प्रमाणः

पक्षहरू बीच कुरा मिली वा नमिली इन्साफ दिनु पर्ने विषयः

पक्ष वा निजको कानून व्यवसायीको बहस जिकिर वा बहस नोट पेश गरेकोमा सोको मुख्य बुँदाः

अदालतले ठहर गरेको विषय र सोको आधारः

ठहर गर्न लिइएको सम्बद्ध कानूनः

निर्णय भएको विषय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बुँदाः

पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने कुराः

तपसिल

(फैसलाको तपसिलमा मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले मुद्दाको प्रकृति अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पुनरावेदन लाग्ने भए कुन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, अदालती शुल्क भराउने वा नभराउने र भराउनु पर्ने भए कसरी भराउने र अन्य कुनै कुरा भए सो आवश्यकता अनुसार उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।)

फैसला तयार गर्न सहयोग पु¥याउने
कर्मचारीको नामः– न्यायाधीशको पूरा नामको दस्तखत

इति सम्वत् ………..साल ………..महिना………. गते ………..रोज ……..शुभम् ।

अदालत/कार्यालयको छाप

प्रमाणीकरण मिति ………………………          अदालत/कार्यालयको छाप