अनुसूची–१९ फैसलाको ढांँचा

अनुसूची–१९ फैसलाको ढांँचा

अनुसूची–१९
(दफा १९८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
फैसलाको ढाँचा

 

…………………………………… अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश ………………………………….

फैसला

मुद्दा नं. : ………………….

रजिष्ट्रेशन/कोड नं. : …………

 

निर्णय नं. :

…………………. को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी ……….. ………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ……….. वडा नं. …….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………………………………  

बादी

 

विरुद्ध

………………………को छोरा/छोरी …………………. को पति/पत्नी …………………… जिल्ला …………. नगरपालिका/गाउँपालिका ………… वडा नं. ……….. बस्ने वर्ष ……….. को ……………………………………………………….  

प्रतिबादी

                            मुद्दा : …………………….

बादीको साक्षी : ……………………..             प्रतिबादीको साक्षी : ………………..

 

प्रमाण : …………….                          प्रमाण : ……………………………..

 

अदालतबाट बुझेको

साक्षी : …………………..

प्रमाण : ……………………

 

 

तथ्य खण्ड

१.    मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहितको विवरण : ……………………………………………………….

बादी दावीको व्यहोरा : ……………………………………………………..

प्रतिबादीको प्रतिउत्तरपत्रको जिकिरको मुख्य व्यहोरा : …………..

बादी प्रतिबादीले पेश गरेको प्रमाण : ………………………………………………………

ठहर खण्ड

२.    ठहर गर्नु पर्ने विषय : ………………………………………………………………………..

३     कानून व्यवसायीको बहस जिकिर वा बहस नोट पेश गरेकोमा सो को मुख्य बुँदा : ………

४.    अदालतको ठहर, सो को आधार तथा सम्बद्ध कानून : …………………………

 

तपसिल खण्ड

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय (अदालती शुल्क, विगो, क्षतिपूर्ति, आदि) :

पुनरावेदन लाग्ने/ नलाग्ने सम्बन्धी विषय :

अन्य आवश्यक विषय :

……………………………………..

न्यायाधीशको पूरा नाम र दस्तखत

 

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउने

कर्मचारीको नाम :

 

फैसला मिति : … …

फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति : ……………                          अदालतको छाप