अनुसूची–२० (दफा २०० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) फैसला भएको सूचना सहितको पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची–२० (दफा २०० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) फैसला भएको सूचना सहितको पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची–२०
(दफा २०० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
फैसला भएको सूचना सहितको पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचनाको ढाँचा

……………………..अदालत/कार्यालयबाट जारी भएको ……………….बस्ने
को नामको फैसला भएको सूचना सहित पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचना

बादी ……………………..प्रतिबादी ………………..भएको ……………..मुद्दामा यस अदालत/कार्यालयबाट मिति ………………………..मा बादी दाबी पुग्ने/बादी दाबी नपुग्ने/बादी दाबी खारेज हुने ठहरी …………….फैसला भएकोले/सो फैसलामा चित्त नबुझे तपाईँले यो म्याद पाए वा घर दैलामा टाँस भएको मितिले………………….दिन भित्र …… अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु होला । म्याद भित्र पुनरावेदन नगरी म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानून बमोजिम हुनेछ । पछि तपाईँको कुनै नालिस लाग्ने छैन/जानकारीको लागि यो सूचना पठाइएको छ ।

पुनरावेदन म्याद/फैसला भएको सूचना जारी गर्ने अधिकारीको,–

दस्तखतः

नामः

पदः

मितिः