छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०

छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६०।३।२६

संशोधन

१. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३          २०६३।१०।२८

२. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४            २०६४।११।१६

३. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५             २०६५।१०।२०

४. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६             २०६७।२।३

५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६९              २०६९।८।१८

६. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२             २०७२।५।२१

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।