१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६०” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।