अनुसूची–५ (नियम २९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–५ (नियम २९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

बरामदी मुचुल्काको ढाँचा
श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट …………………. (फलाना ठाँउमा खडा गरेको घर, जग्गा, स्थान, चीज, वस्तु मालसामान वा मानिसको शरीरको बरामदी मुचुल्का)
१. कसूरको छोटकरी व्यहोराः………………………………………………..
……………………………… ……………………………………..
……………………………………………… ………………………………………………
२. खानतलासी गर्ने एवम् तलासी गर्ने अधिकारी वा कर्मचारीको अग्रिम तलासी लिएको व्यहोराः
………………………….. ……………………………… ……………………………………..
………………………………. ………………………………………………
३. चार किल्ला सहित खानतलासी गरिएको घर, जग्गा, स्थान, ठाउँ, चीज, वस्तु, मालसामानको
विवरणः
…………………………………. …………………………………….
……………………………… ……………………………………..
……………………………………………… …………………………………….
४. खानतलासी गर्दा बरामद भएको सामान र दसीको विवरणः ………………………………….
……………………………………. ………………………………
…………………………………….. ………………………………………………
………………………………………………
५. देखे बमोजिम सही छाप गर्ने साक्षीहरुको नाम, थर, उमेर वतन र सही
ः…………………………………. …………………………………….
……………………………… ……………………………………..
……………………………………………… ………………………………………………
६. सम्बन्धित गाउ“पालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि (सम्भव भएसम्म) …………………….
७. रोहवरमा बस्नेहरुको नाम, थर, उमेर, वतन र सहीः–
(क) विभागका प्रहरी/कर्मचारीले मेरो घर, चीज, वस्तु, मालसामान खानतलासी लिँदा आफ्नो तलासी दिई इज्जतसाथ तलासी लिएको र घरको कुनै सामान हिनामिना भएको छैन भनी सही गर्ने …………………. ठाउँ बस्ने घर वा चीज वस्तुको धनी जिम्मेवार व्यक्ति ………………………………….
(ख) अभियुक्तहरुको नाम, थर उमेर, वतन, र सही (सम्भव भएसम्म)
८. काम तामेल गर्न, खानतलासी वा बरामदी गर्न खटिएको अधिकृतः–
९. अन्य प्रहरी/कर्मचारीहरुः–
मितिः
समयः