अनुसूची–८ (नियम ३२ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–८ (नियम ३२ सँग सम्बन्धित)

तारेख किताबको ढाँचा
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट खडा गरिएको तारेख किताब
संवत् ………………………………………….