अनुसूची–९ (नियम ३२ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–९ (नियम ३२ सँग सम्बन्धित)

तारेख पर्चाको ढाँचा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग/टुर मुकाम ……….. बाट जारी भएको ………………………………. ………………………………………. नाउँको तारेख पर्चा
……………………………. मुद्दा ……………. साल ………………. नम्बर
विरुद्ध
………………………………………
…………………………………. को निमित्त ……………………………… को तारेख तोकिएकोले
सो दिन ……………………….. बजे विभागमा उपस्थित हुनु होला ।
तारेख दिने कर्मचारीको,–
दस्तखतः
नाम थरः
दर्जाः
मितिः