२९. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने 

२९. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने 

यस नियमावली बमोजिम कार्य गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।