३०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने 

३०. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने 

शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।