अनुसुची–१५ (नियम ३६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसुची–१५ (नियम ३६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अभियोग पत्र
………..सालको नम्बर
नेपाल सरकार……………. वादी
विरुद्ध
(१) …………………………………………………………………… प्रतिवादी
(२) ……………………………………………………………………………..
(३) ……………………………………………………………………………
मुद्दाः–
१. कसूरको व्यहोराः–
(क)
(ख)
(ग)
२. अभियुक्तले उल्लंघन गरेको कानूनः
३. अभियुक्त उपर लगाएको अभियोग/र दाबी
४. अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायः
५. अभियुक्तले ऐनको दफा …… बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग गरेको भए सो सम्बन्धी विवरण र सो वापत प्रस्तावित सजायमा पाउने छुट तथा ऐनको दफा ….. बमोजिम कुनै सुराकी पुरस्कार सम्बन्धी माग दाबी ।
६. सबुद प्रमाणः
७. दसी प्रमाण तथा कसुरसँग सम्बन्धित चीज वस्तुः–
८. दसीको सामान वा कसुरसँग प्रमाण लाग्ने अरु चीज वस्तुः–
(क)
(ख)
(ग)

९. साक्षीः–
देखि जान्ने ः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
१०. प्रस्तुत कागजपत्रहरुः–
(क)
(ख)
(ग)
यो अभियोगपत्रबाट कारबाही शुरु गर्न अदालतसँग सादर अनुरोध गरिन्छ । विभागको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृतको,–
दस्तखतः
नाम थरः
दर्जाः
मितिः
कार्यालयको छापः