अनुसूची–१६ (नियम ४५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–१६ (नियम ४५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

शपथको ढाँचा

म …………………………….. को नाममा/सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लिन्छु कि …………………. को हैसियतले मलाई तोकिएको काम, कर्तव्य मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीसाथ पूरा गर्नेछु । आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारी हुन आएको कुरा म पदमा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा अरु कसैलाई कुनै किसिमबाट प्रकट वा सड्ढेत गर्ने छैन । प्रस्तुत विश्लेषण वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्न नियम ४५ बमोजिमको कुनै स्वार्थ विद्यमान नरहेको घोषणा गर्दछु ।
शपथ ग्रहण गर्नेको विवरणः
नाम, थरः
हस्ताक्षरः
पदः
निकायः
मितिः