वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६४।९।३०
संशोधन
१. वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६८ २०६८।२।३०
२. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली, २०६८ २०६९।१।११
३. वैदेशिक रोजगार (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।६।३०

४. वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७४ २०७४।४।१६

 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।