परिच्छेद—२ संस्था वा कामदार छनौट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद—२ संस्था वा कामदार छनौट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

 

३. संस्थाको छनौट गर्ने आधारः ऐनको दफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारलाई कामदार छनौट गरी पठाउन अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले अनुसूची–१ मा तोकिएको आधारमा संस्थाको छनौट गरी त्यस्तो संस्था मार्फत कामदार पठाउन सक्नेछ ।

४. संस्थाको छनौट गर्ने कार्यविधिः (१) नेपाल सरकारले नियम ३ मा उल्लिखित आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा संस्था छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि देहायको विवरण खुलाई राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ः–
(क) कामदार पठाउने विदेशी मुलुक र रोजगारदाता संस्थाको नाम,
(ख) कामदारको माग संख्या,
(ग) संस्था छनौट गर्ने आधार,
(घ) दरखास्तसाथ पेश गर्नु पर्ने विवरण,
(ङ) दरखास्त दिने स्थान ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार प्राप्त हुन आएका दरखास्तहरूमध्येबाट नियम ३ मा उल्लिखित प्रत्येक आधार बमोजिम अङ्कभार कायम गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने संस्था छनौट गर्नु पर्नेछ ।

५. सन्धि वा सम्झौता गरी कामदार पठाउँदा छनौट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया ः ऐनकोदफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपालसँग कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी कामदार पठाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यक्तिहरूको छनौट गर्दा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुराहरूको हकमा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएका कुराहरूको हकमा देहायका मापदण्ड र प्रकृया पूरा गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट छनौट गर्नु पर्नेछ–
(क) सामान्य लेखपढ गर्न जानेको,
(ख) काम गर्न जाने मुलुकको कानून, भाषा, संस्कृति, रहन सहन सम्बन्धी
सामान्य जानकारी भएको,
(ग) व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी भएको,
(घ) अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोे,
(घ१) सम्बन्धित कामको तालीम लिएको,
(ङ) मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको,
(च) ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशक समितिले
तोकेको अन्य प्रकृया र मापदण्ड पूरा गरेको ।