परिच्छेद—४ पूर्व स्वीकृति र कामदार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद—४ पूर्व स्वीकृति र कामदार छनौट सम्बन्धी व्यवस्था

१२. पूर्व स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेः इजाजतपत्रवालाले ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणका अतिरिक्त देहायका विवरणहरू खुलाई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनको लागि पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्न अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) सञ्चालकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई विभागमा गई यस सम्बन्धी काम गर्न दिएको अख्तियारनामा,
(ख) विभागले जारी गरेको संस्थाको प्रतिनिधिको परिचयपत्रको प्रतिलिपि,
(ग) पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रकाशन गर्नु पर्ने विज्ञापनको नमूना,
(घ) इजाजतपत्रको प्रतिलिपि,
(ङ) इजाजतपत्रवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च ।
१२क.पूर्व स्वीकृतिको अवधिः ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्रवालालाई दिइएको पूर्व स्वीकृति बढीमा तीन वर्षसम्म कायम रहनेछ ।
तर इजाजतपत्रवालालाई प्राप्त भएको मागपत्र वा अन्य कागजातमा कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने अवधि तीन वर्ष भन्दा कम उल्लेख भएको रहेछ भने सोही बमोजिम पूर्व स्वीकृतिको म्याद कायम रहेको मानिनेछ ।

१३. पूर्व स्वीकृति नदिने अवस्थाः ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित अवस्थाका अतिरिक्त देहायको अवस्थामा विभागले कामदार छनौट गर्न पूर्व स्वीकृति दिने छैनः–
(क) पूर्व स्वीकृतिको लागि इजाजतपत्रवालाले पेश गरेको कागजातहरूमा उल्लिखित विवरण सच्चाएको, परस्पर बाझिएको, थपघट गरेको वा
हेरफेर गरेको पाइएमा,

(ख) विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीले वैदेशिक रोजगार उपलब्ध गराउने मुलुक वा रोजगारदाता संस्थामा कामदार
पठाउन उपयुक्त नहुने भनी विभागलाई लिखित जानकारी गराएमा ।

१४. विज्ञापन प्रकाशन गर्दा खुलाउनु पर्ने विवरणः ऐनको दफा १६ बमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गर्दा देहायको विवरण खुलाउनु पर्नेछः–
(क) विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएको मिति र पत्र संख्या,
(ख) इजाजपत्रवालाको नाम, ठेगाना र इजाजतपत्र नम्बर,
(ग) रोजगारदाता मुलुक तथा रोजगारदाता संस्थाकोे नाम र ठेगाना,
(घ) कामदारको पद,
(ङ) कामदारको माग संख्या,
(च) कामदारले गर्नु पर्ने कामको विवरण,
(छ) कामदारको आवश्यक न्यूनतम योग्यता,
(ज) कामदारले पाउने आवास तथा खाना सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था,
(झ) कामदारले पाउने मासिक पारिश्रमिक,
(ञ) कामदारले गर्नु पर्ने दैनिक तथा साप्ताहिक कामको अवधि,
(ट) दरखास्त बुझाउनु पर्ने स्थान र अन्तिम मिति,
(ठ) कामदारको बीमा तथा स्वास्थ्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था,
(ड) कामदार रोजगारमा जाँदा आउँदा लाग्ने हवाई टिकट खर्च सम्बन्धी व्यवस्था,
(ढ) कामदारले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क, प्रवद्र्धन खर्च समेतको कूल खर्च,
(ण) कामदार छनौट गर्ने तरिका, मिति र स्थान,
(त) ऐनको दफा ९ बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्र तथा दैवीप्रकोप पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको संख्यामा आरक्षण प्रदान गरिएको संख्या,
(थ) विभागले तोकेका अन्य कुराहरू ।

१५. निवेदन दिनु पर्नेः नियम १४ बमोजिम विज्ञापन प्रकाशित भए पछि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिले आफ्नो योग्यता, तालिम र अनुभवको विवरण संलग्न गरी अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्रवाला समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

१६. कामदार छनौट गर्ने आधारः (१) इजाजतपत्रवालाले नियम १५ बमोजिम पर्न आएका निवेदनहरूमध्येबाट देहायको आधारमा कामदारको छनौट गर्नु पर्नेछः–
(क) मागपत्रमा उल्लिखित योग्यता तथा तालिम र अनुभव,
(ख) निवेदकको उमेर तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती,
(ग) दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको हकमा सीपमुलक तालिम,
(घ) ऐनको दफा ९ बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग एवं दुर्गम क्षेत्र तथा
दैवीप्रकोप पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको संख्यामा प्रदान गरिएको आरक्षण ।
(२) उपनियम (१) मा उल्लिखित आधारका अतिरिक्त कामदार छनौट गर्ने मापदण्ड तथा कार्यविधि सम्बन्धमा विभागले इजाजतपत्रवालालाई आवश्यक लिखित निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ ।