परिच्छेद—५ कामदार पठाउने स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद—५ कामदार पठाउने स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था

१७. श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) सम्बन्धी व्यवस्थाः ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रवालाले श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाउन विभाग समक्ष लेखी पठाउँदा देहायका विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछः—
(क) कामदार छनौटको सूची,
(ख) कोषमा कामदारका तर्फबाट रकम बुझाएको भरपाई,
(ग) कामदारको राहदानी र प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि,
(घ) विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नु परेमा प्रस्थान बिन्दु र उडान तालिकाको विवरण,
(ङ) कामदार छनौट सम्बन्धमा परेको उजूरीमा विभागले दिएको
निर्देशनको कार्यान्वयनको स्थिति,
(च) विभागले तोकेका अन्य कुराहरू ।
१७क.श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) रद्द गर्न सकिनेः (१) ऐनको दफा १९ बमोजिम कुनै कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाइसके पछि त्यस्तो कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नजाने भई इजाजतपत्रवालालाई लिखित जानकारी गराएमा इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) रद्द गर्न सक्कल राहदानी सहित विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर आवश्यक छानविन गर्दा व्यहोरा सही भएमा विभागले कामदारको राहदानीमा लगाई दिएको श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) रद्द गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) रद्द गरेकोमा विभागले त्यस्तो स्थानमा छनौट भएको अर्को कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनत्यस्तो कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) लगाई दिन सक्नेछ ।
१८. विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा २२ को उपदफा
(२) बमोजिम विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउने स्वीकृतिको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिँदा इजाजतपत्रवालाले देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछः–
(क) प्रस्तावित हवाई प्रस्थान विन्दु र कामदारको उडान तालिका सहितको हवाई टिकट,
(ख) इजाजतपत्रवालाको तर्फबाट कामदारलाई हवाई प्रस्थान विन्दुसम्म जाने व्यवस्था गरिएको परिचयपत्रवाला कर्मचारीको
विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा आवश्यक छानविन गरी विभागले इजाजातपत्रवालालाई विदेशी विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृति लिर्ई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न नेपाल बाहिर जाँदा इजाजतपत्रवालाको कर्मचारीले प्रस्थान बिन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा कामदारको देहायको विवरण उल्लेख गरी दर्ता गराउनु पर्नेछः–
(क) कामदारको नाम, थर र वतन,
(ख) वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको मुलुक ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम दर्ता गराउँदा प्रस्थान विन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा देहायका कागजातहरू समेत पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) राहदानी र प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि,
(ख) श्रम स्वीकृतिको निस्साको प्रतिलिपि र
(ग) कामदारको उडान तालिका सहितको हवाइ टिकटको प्रतिलिपि ।

१९. बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त बीमकबाट बीमा गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बीमा गराउँदा तिर्नु पर्ने प्रिमियम रकम र सोको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था बीमित र बीमकबीच सम्झौता भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) कुनै इजाजतपत्रवालाले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सो भन्दा भिन्न कम्पनी वा काममा लगाएको कारण बीमा सम्बन्धी प्रिमियम र दायित्वमा फरक पर्न गएमा त्यस्तो फरक परे जति दायित्व इजाजतपत्रवालाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(४) रोजगारदाता संस्था र कामदार बीचको करार अवधि समाप्त भैसके पछि पुनः करार अवधि थप गर्नु पर्दा करारमा बीमाको दायित्वको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(५) करार अवधि समाप्त भैसकेपछि इजाजतपत्रवालाको सिफारिसमा पुनः करार अवधि र प्रवेशाज्ञाको म्याद थप गरिएकोमा सो अवधिको कामदारले बीमा सम्बन्धी दायित्व इजाजतपत्रवालाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

तर इजाजतपत्रवालाको सिफारिस बिना कामदारले करार अवधि र प्रवेशाज्ञाको म्याद थप गराई बसेमा सो अवधिको बीमा सम्बन्धी दायित्व इजाजतपत्रवालामा रहने छैन ।