परिच्छेद—७ कोष सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद—७ कोष सम्बन्धी व्यवस्था

२४. कामदारले कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्नेः वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको भएमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

२४क. सूचीकरण र नवीकरण दस्तुर वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने :- नियम ४५क. बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले बुझाउनु पर्ने सूचीकरण शुल्क र नवीकरण शुल्क वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
२५. धरौटी रकमको परिचालनः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त नगद धरौटी रकममध्ये पचहत्तर प्रतिशत रकम विभागले कुनै वाणिज्य बैङ्कमा मुद्दति खाता खोली जम्मा गर्नु  पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दति खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त व्याज रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
२६. कोषको प्रयोगः (१) ऐनको दफा ३३ मा उल्लिखित कार्यहरुका अतिरिक्त कोषको प्रयोग देहायका कार्यमा गरिनेछ :–
(क) वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्की  आएका कामदारका परिवारको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न,
(ख) वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न,
(ग) वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारको बालबच्चाको उचित संरक्षणका लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न,
(घ) रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गरी सुरक्षित राख्नको लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न,
(ङ) दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका  कामदारको लागि पुनःएकीकरण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(च)   वैदेशिक रोजगारमा छनौट भएका महिलाले अभिमुखीकरण तालीम लिँदा तिरेको शुल्क सोधभर्ना गर्न,
(छ)   कुनै कानूनी कारबाहीमा परेका वा कुनै अभियोग लागेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका निमित्त सम्बन्धित देशमा कानूनी सहायता गर्न,
(ज)   करार अवधि समाप्त भएको कुनै वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परेमा त्यस्तो शव नेपाल ल्याउन,
(झ)   कानूनी सजाय पाएको, दुर्घटनामा परेको वा बिरामी भएको कारणले आर्थिक अभाव भई स्वदेश फिर्ता हुन नसकी अलपत्र परेको वा कुनै कारणले स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्ने ठहरिएको र करार अवधि समाप्त भएको दुई वर्ष ननाघेको वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारलाई  स्वदेश ल्याउन,
(ञ)   वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधिभित्र  उपचारको क्रममा स्वदेश वा विदेशमा मृत्यु भएमा त्यस्तो मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन,
(ट) नियम ४३क. बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा वापतको रकम भुक्तानी गर्न,
(ठ) बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न,
(ड) श्रम सम्झौता तयारी सम्बन्धी कार्य गर्र्न,
(ढ) वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको स्थिति अध्ययन गर्न,
(ण)   वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमूखीकरण तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(त) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधारका  कार्य गर्न,
(थ) वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन सम्बन्धी देहायका कार्य गर्न,    गराउन :–
(१) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान,
(२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको खोजी र अनुसन्धान,
(३) वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी सामग्रीको प्रकाशन,
(४) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमको सञ्चालन,
(५) वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ठ) मा जुनसुकै  कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको कार्य सञ्चालन खर्च बोर्डले वार्षिक रुपमा आर्जन गरेको ब्याज रकमको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (थ) बमोजिम वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन सम्बन्धी कार्यको लागि कोषको रकम प्रयोग गर्दा बोर्डबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सीमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ ।

२७. कोषको सञ्चालनः (१) कोषमा जम्मा गरिने रकम बोर्डले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ ।
(२) कोषको खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(३) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(४) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।

२८. आर्थिक सहायता उपलव्ध गराइनेः (१) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधि र करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षसम्मको अवधिभित्र करार अवधिभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृतक कामदारको नजिकको हकवालाले मृतक कामदारको मृत्यु भएको प्रमाणित भएको एक
वर्षभित्र आर्थिक सहायताको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक छानवीन गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा बोर्डले मृतक कामदारको हकवालालाई कोषबाट सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउनेछ ।
(३) ऐन वा यस नियमावली बमोजिम वैदशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारका करार अवधि र करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षसम्मको अवधिभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा निज गम्भीर बिरामी भएमा त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र देहायको विवरण संलग्न गरी आर्थिक सहायताको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :–
(क) करारको प्रतिलिपि,
(ख) अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएको प्रमाणित गर्ने अस्पतालको प्रेस्क्रिप्शन ।
(३क) उपनियम (३) बमोजिम आर्थिक सहायताको लागि निवेदन प्राप्त भएमा बोर्डले त्यस्तो  निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सिफारिस गर्न विशेषज्ञ समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा विशेषज्ञ समितिले निवेदकबाट पेश भएको  अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामीको प्रकृति र मात्राको आधारमा निवेदकलाई सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
    स्पष्टीकरण :- यस नियमको प्रयोजनको लागि “गम्भीर बिरामी” भन्नाले शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भई वा लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नु पर्ने गरी बिरामी भएका कारण करार बमोजिमको कार्य गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरेको बिरामी सम्झनु पर्छ ।”
(५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समितिबाट आर्थिक सहायताको लागि सिफारिस भई आएमा बोर्डले सात दिनभित्र कोषबाट त्यस्तो आर्थिक सहायताको रकम सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको कुनै कारणले मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएमा त्यस्तो मृतकको हकवाला वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी परेको कामदारले आर्थिक सहायताको लागि बोर्डमा निवेदन दिएमा त्यस्तो हकवाला वा कामदारले यस नियम बमोजिमको आर्थिक सहायता नपाउने भएमा बोर्डले त्यस्तो हकवाला वा कामदारलाई कोषबाट एकमुष्ठ दश हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
२८क. शव लैजान सहयोग गर्ने :- श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको शव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निजको घर ठेगानासम्म लैजान बोर्डले सहयोग गर्नेछ ।