अनुसूची–३ (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची–३ (नियम ६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार विभाग
इजाजतपत्रको ढाँचा
इजाजतपत्र नंः                                                                                                                   मितिः
इजाजतपत्र
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को अधीनमा रही  वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी …………………………………. लाई यो इजाजतपत्र दिइएकोछ ।
इजाजतपत्र दिने अधिकारीको,–
दस्तखतः
नामः
दर्जाः
मितिः