जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३

जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०३३।७।४
संशोधन गर्ने ऐन
१. जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३७                        २०३७।५।२६
२. जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८                           २०४८।७।१४

                                                                                                                 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

 ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल  ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                        २०६३।७।१७

 ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल   कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                        २०६६।१०।७

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२      –                                                       २०७२।११।१३

.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                                       २०७५।११।१९

 

                                                                 २०३३ सालको ऐन नं. ४४

……….

जन्म, मृत्यु, विवाह सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइ सराइ दर्ता गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : नेपाल ………….. मा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जन्म, मृत्यु, विवाह सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइ सराइ जस्ता घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।