८. परिवारको लगत तयार गर्न कर्मचारी खटाउन सकिने

८. परिवारको लगत तयार गर्न कर्मचारी खटाउन सकिने

(१) व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि परिवारको लगत तयार पार्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले सो कामको लागि कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको कर्मचारीले मागेको विवरण वा सोधिएको प्रश्नावलीको जवाफ दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तब्य हुनेछ ।