१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस आदेशको नाम “प्यूठान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।