संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५३।९।१७
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।६।२८
२. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने
ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने
ऐन, २०६६
२०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०५३ सालको ऐन नं. १६
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा
संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।