परिच्छेद – २ बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था तथा बोर्डको काम

परिच्छेद – २ बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था तथा बोर्डको काम

३. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम
बोर्डको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको सूचना कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडी नै
सदस्य–सचिवले बोर्डको प्रत्येक सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा बैठकको कार्यसूची समेत उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।
(३) बोर्डमा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा
बढी सदस्य उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
तर बोर्डको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष उपस्थित नभई बोर्डको बैठक बस्न सक्ने छैन ।
(४) बोर्डको बैठकमा बहुमत सदस्यको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) बोर्डको निर्णय यो प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरिएको निर्णय पुस्तिकामा
सदस्यहरूको उपस्थिति जनाई अभिलेख गरिनेछ ।
(६) बोर्डको निर्णय उपनियम (५) बमोजिम अभिलेख गर्नु अघि सदस्य–सचिवले
त्यसको मसौदा तयार गरी यथाशिघ्र सदस्यहरूको प्रतिक्रियाको लागि पठाउनेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम सदस्य–सचिवले पठाएको निर्णयमा कुनै प्रतिक्रिया
वा टिप्पणी भए सदस्यले त्यस्तो मसौदा पाएको चौबीस घण्टाभित्र लिखित रुपमा सदस्य–
सचिवलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम कुनै सदस्यले बोर्डको निर्णयको मसौदा उपर कुनै
टिप्पणी वा प्रतिक्रिया दिएमा सदस्य– सचिवले सो कुरा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ र
अध्यक्षले दिएको निर्देशन बमोजिम निर्णय अभिलेख गर्नेछ ।
(९) उपनियम (७) बमोजिम पठाएको निर्णयको मसौदामा कुनै प्रतिक्रिया वा
टिप्पणी प्राप्त नभएमा त्यस्तो निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यको सहमति भएको मानिनेछ र
अभिलेख गरिनेछ ।
(१०) उपनियम (८) वा (९) बमोजिम अभिलेख गरिएको निर्णयको सदस्य–
सचिवले यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ ।

४. जानकारी गराउनु पर्नेः (१) ऐनको दफा ३ को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनयन भएको
सदस्यले निजले भाग लिने पहिलो बैठक वा निज मनोनयन भएको पन्ध्र दिन मध्ये जुन
पहिलो हुन्छ सो अवधिभित्र देहायका विवरण सदस्य–सचिव मार्फत कार्यालयलाई
जानकारी गराउनु पर्नेछः–
(क) बोर्डसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टा वा सार्वजनिक खरिदसँग
सम्बन्धित कुनै करारमा निज वा निजको एकासगोलको
परिवारको कुनै सदस्य पक्ष रहेको वा नरहेको र रहेको भए
सोको विवरण,
(ख) नेपालमा भएको कुनै विदेशी लगानीमा निज वा निजको
एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्य साझेदार कम्पनीको
सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा एजेन्ट रहेको वा नरहेको
र रहेको भए सोको विवरण,
(ग) ऐनको दफा ९ बमोजिमका परियोजनाका लगानीमा निज वा
निजको एकासगोलको परिवारको कुनै सदस्यको हिस्सा वा शेयर
रहे वा नरहेको र रहेको भए सोको विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सदस्यले जानकारी गराएको विषय बोर्डको
जानकारीमा ल्याउनु पर्नेछ र बोर्डले लिएपछि जानकारी खाममा राखी सिलबन्दी गरिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै सदस्यले जानकारी गराएको विषयमा बोर्डमा
प्रश्न उठेको वा अदालतको आदेश बमोजिम बाहेक सो विवरण सार्वजनिक गरिने छैन ।

५. स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्णयमा भाग लिन नहुनेः (१) बोर्डको कार्यसूचीमा समावेश
भएको कुनै विषयमा छलफल वा निर्णय गर्दा त्यस्तो विषयमा कुनै सदस्यको निजी स्वार्थ
रहेको देखिएमा सम्बन्धित सदस्यले त्यस्तो विषयको छलफल र निर्णय गर्ने बैठकमा
उपस्थित हुन हँुदैन ।
(२) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि देहायको कुनै विषयमा छलफल वा
निर्णय गर्दा कुनै सदस्य वा निजको एकासगोलको परिवारका कुनै सदस्यको कुनै
किसिमको हक, हित, स्वार्थ वा सरोकार रहेमा त्यस्तो सदस्यको निजी स्वार्थ रहेको
मानिनेछः–
(क) लगानी छनौट वा सोसँग सम्बन्धित विषय,
(ख) लगानीको अनुमतिपत्र दिने विषय,
(ग) लगानीको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विषय,
(घ) परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन वा प्रभाव मूल्याङ्कन
सम्बन्धी विषय,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धी विषय,
(च) परियोजना हस्तान्तरण वा हस्तान्तरण भएको परियोजनाको
सञ्चालन सम्बन्धी विषय,
(छ) परियोजनालाई दिईने थप सुविधा वा लगानीको संरक्षण सम्बन्धी
विषय,
(ज) ऐनको दफा ३ को खण्ड (झ) बमोजिमको सदस्यलाई हटाउने
सम्बन्धी विषय,
(झ) बोर्डबाट निर्णय हुने अन्य कुनै विषयमा कुनै किसिमले निजी
स्वार्थ रहेको विषय ।

६. गोपनीयता कायम राख्नु पर्नेः (१) बोर्डका सदस्य, सदस्य– सचिव वा कर्मचारीले पदीय
हैसियतमा काम गर्दा निजको जानकारीमा आएको सार्वजनिक भएको वा नभएको कुनै
गोप्य सूचना अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा सोको स्रोत वा भेद खोल्न हुँदैन ।
(२) बोर्डका कुनै सदस्य, सदस्य–सचिव वा कर्मचारीले पदीय हैसियतमा काम
गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना निज वा निजको एकासगोलको परिवारको
कुनै सदस्यको लाभ, हित वा फाईदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हँुदैन ।
(३) उपनियम (१) वा (२) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्य, सदस्य– सचिव वा
कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ ।

७. लगानी प्रबर्धन सम्बन्धी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः ऐनको दफा ५ मा उल्लेख
भएका कामका अतिरिक्त लगानी प्रवर्धन सम्बन्धी बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार
देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई
आग्रह वा आमन्त्रण गर्ने,
(ख) नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउन नेपालमा वा विभिन्न मुलुकमा लगानी
सम्मेलन, कार्यशाला वा लगानी मेला आयोजना गर्ने,
(ग) लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा नीतिको नियमित रुपमा सुधार गर्न र
नेपाल कानूनलाई लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक सुझाव सहित सम्बन्धित
मन्त्रालय वा निकायलाई सिफारिस गर्ने,
(घ) लगानीको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने वा त्यसको नवीकरण गर्ने, व्यावसायिक
प्रतिष्ठान (कम्पनी) संस्थापना गर्ने, रकम फिर्ता लैजाने वा रकम स्थानान्तरण
जस्ता कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी नेपाललाई आकर्षक
लगानी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने,
(ङ) कर, भन्सार वा अन्य सरकारी दस्तुरको भुक्तानी वा लगानीकर्ताले परियोजनाका
लागि पैठारी गर्ने मेशिन, उपकरण वा औजारको पैठारी गर्न सहजीकरण गर्नेे,
(च) लगानी प्रवर्धनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान वा लगानीका क्षेत्रलाई अझ
बढी आकर्षक बनाउन लगानीकर्ताका प्रतिनिधि संस्थाका पदाधिकारीसँग समय
समयमा अन्तरक्रिया, छलफल वा विचार आदन प्रदान गर्ने ।