परिच्छेद–३ लगानीयोग्य परियोजना तथा परियोजनाको छनौट

परिच्छेद–३ लगानीयोग्य परियोजना तथा परियोजनाको छनौट

८. लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गर्नेः (१) कार्यालयले ऐनको दफा ९
बमोजिमका लगानीयोग्य परियोजनाको सुची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष
सिफारिस पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस भएको सूची मध्येबाट बोर्डले
प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताको क्षेत्र छनौट गरी त्यस्ता परियोजना स्वीकृत गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र छनौट गरिएको परियोजना भए
यस परिच्छेद बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई छनौट भएको परियोजनालाई लगानी अनुमति
दिईनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृत भएका परियोजनाको सूची कार्यालयले
बोर्डको वेवसाईटमा राखी राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गरी सार्वजनिक
गर्नेछ ।

९. मनसायपत्र आव्हान गर्नेः (१) कार्यालयले बोर्डबाट नियम ८ को उपनियम (२)
बमोजिम प्रतिस्पर्धाका लागि स्वीकृत भएको परियोजनाका सम्बन्धमा देहायका विवरण
खुलाई त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा एक्काईस दिनको म्याद दिई इच्छुक
लगानीकर्ताहरूबाट मनसायपत्र पेश हुन सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी आव्हान
गर्नेछः–
(क) परियोजनाको संक्षिप्त विवरण,
(ख) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण वा विस्तृत डिजायन
भएको भए सोको संक्षिप्त विवरण,
(ग) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नभएको भए आर्थिक,
प्राविधिक वा वातावरणीय रुपमा परियोजना सम्भाव्य हुन सक्ने आधारहरू,
(घ) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा दिईने सुविधा र सहुलियतको विवरण,
(ङ) परियोजना कार्यान्वयनको तरिका,
(च) मनसायपत्र छनौट हुने आधार,
(छ) मनसायपत्र खोलिने मिति र स्थान,
(ज) मनसायपत्र उपर निर्णय हुने अनुमानित मिति,
(झ) सम्बन्धित परियोजनाको प्रकृति अनुसार अन्य आवश्यक विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बोर्डको वेवसाईटमा पनि राखिनेछ र
त्यसलाई आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको पत्र पत्रिकामा समेत प्रकाशन गरिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम आव्हान भएकोमा इच्छुक लगानीकर्ताले देहायको
विवरण खुलाई निर्धारित अवधिभित्र मनसायपत्र कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको विवरण,
(ख) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने
वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता,
(ग) मनसायपत्र पेश गर्ने व्यक्तिले परियोजना कार्यान्वयन गर्दा गर्ने
लगानीको वित्तीय श्रोत,
(घ) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,
(ड) उपनियम (१) को खण्ड (झ) मा उल्लिखित अन्य आवश्यक
विवरण ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम मनसाय पेश गर्ने म्याद समाप्त भएको पन्ध्र
दिनभित्र कार्यालयले पेश भएका मनसायपत्रहरूको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी उपयुक्त देखिएका
मनसायपत्रहरू छनौट गरी इच्छुक लगानीकर्ताको संक्षिप्त सूची (शर्ट लिस्ट) तयार
गर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्दा आवश्यक
देखेमा कार्यालयले नियम ३६ को उपनियम (१) बमोजिम गठीत विशेषज्ञहरूको सहयोग
लिन सक्नेछ ।
(७) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम परियोजनाको प्रस्ताव विश्लेषण गर्दा
बोर्डबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (४) बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार भएपछि मनसायपत्र पेश गर्ने
लगानीकर्तालाई उपनियम (५) बमोजिमको सूचीमा समावेश भए वा नभएको जानकारी
त्यस्तो सूची तयार भएको मितिले तीनदिन भित्र दिईनेछ ।

१०. प्रस्ताव आव्हान गर्नेः (१) कार्यालयले नियम ९ को उपनियम (५) बमोजिमको संक्षिप्त
सूचीमा समावेश भएका लगानीकर्ताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन
गर्ने सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुलाई कम्तीमा पैतालीस दिनको म्याद दिई अंग्रेजी र
नेपाली भाषामा राष्ट्रिय स्तरका समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परियोजना
कार्यान्वयनको प्रस्ताव आव्हान गर्नेछः–
(क) प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात भए सो खरिद गर्ने ठाउँ र सोको
दस्तुर,
(ख) प्रस्ताव पठाउने तरीका,
(ग) प्रस्ताव बुझाउने ठाउँ र मिति,
(घ) प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति,
(ङ) प्रस्ताव खोलिने ठाउँ र मिति,
(च) प्रस्ताव उपर निर्णय गरिने मिति,
(छ) प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र छनौट गर्ने आधार,
(ज) अन्य आवश्यक कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना बोर्डको वेवसाईटमा पनि राखिनेछ र
त्यसलाई आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गरिनेछ ।
(३) कार्यालयले प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तयार गरेको भए लगानीकर्ताले
त्यस्तो कागजात खरिद गरी कागजात अनुरुप प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको कागजात खरिद गर्दा बोर्डले समय समयमा
निर्धारण गरेको दस्तूर लाग्नेछ ।
११. ११. प्रस्ताव पेश गर्नेः (१) नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव आव्हान भएकोमा
प्रस्ताव पेश गर्न चाहनेले नियम ९ को उपनियम (५) मा सूचीकृत भएका लगानीकर्ताले
देहायको विवरण खुलाई त्यस्तो आव्हानमा उल्लिखित अवधिभित्र देहायका विवरण खुलाई
कार्यालय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछः–
(क) परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन,
(ख) परियोजनाको प्राविधिक डिजायन र त्यसको दीगोपना,
(ग) परियोजनाको अनुमानित लागत,
(घ) परियोजनाको प्रस्तावित वित्तीय स्रोत,
(ड) परियोजना कार्यान्वयनको व्यावसायिक योजना,
(च) परियोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,
(छ) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्यसका उपभोक्ताबाट असूल
गर्ने अनुमानित महसुलको विवरण,
(ज) परियोजना कार्यान्वयन गरेपछि सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी वा
शुल्कको अनुमानित विवरण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा लगानीकर्ताले कार्यालयबाट प्रस्ताव
सम्बन्धी कागजात खरिद गर्नु पर्ने भए त्यस्तो कागजातमा सो उपनियममा उल्लिखित
विवरणहरू खुलाई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावहरू छुट्टा छुट्टै खाममा सिलबन्दी गरी दुवै
खामलाई अर्को छुट्टै खाममा राखी पुनः सिलबन्दी गरी कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कार्यालयमा प्रस्ताव बुझाएको पन्ध्र दिनभित्र
प्राविधिक प्रस्ताव खोली बोर्डबाट स्वीकृत मापदण्डको आधारमा विशेषज्ञहरूबाट
मूल्याङ्कन गराई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएका प्रस्तावहरू स्वीकृतिका लागि
बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएका प्रस्तावको
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने छैन र त्यस्ता प्रस्तावका प्रस्तावकलाई त्यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिन
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको मितिले तीन दिनभित्र सूचना दिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका प्रस्तावकलाई
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने ठाउँ, मिति र समय खुलाई सो ठाउँ मिति र समयमा उपस्थित
हुन सूचना दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा सम्बन्धित प्रस्तावक वा
निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ,
तर सम्बन्धित प्रस्तावक वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मात्र
प्रस्ताव खोलिने काम रोकिने छैन ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम प्रस्ताव खोल्दा प्रस्ताव रीतपूर्वक दाखिला भए वा
नभएको सो स्पष्ट हुने गरी मुचुल्का खडा गरी उपस्थित लगानीकर्ता वा निजको
प्रतिनिधिको सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (६) बमोजिम खोलिएका प्रस्तावहरूको कार्यालयले मूल्याङ्कन
तथा विश्लेषण गरी एक महिनाभित्र सोको प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश
गर्नेछ ।
१२. १२. मनसायपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचना संशोधन गर्न सकिनेः (१) नियम ९ र १०
बमोजिम सार्वजनिक गरिएको क्रमशः मनसायपत्र र प्रस्ताव आव्हानको सूचनामा
उल्लिखित कुनै विवरण संशोधन गर्नु परेमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो
विवरण संशोधन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मनसायपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनामा
उल्लिखित विवरण संशोधनको सूचना प्रकाशन गर्दा मनसायपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने
अवधि क्रमशः पन्ध्र दिन र एक्काईस दिन भन्दा कम भएकोमा मनसायपत्र वा प्रस्ताव
पेश गर्ने अवधि स्वतः क्रमशः पन्ध्र दिन र एक्काईस दिन कायम भएको मानिनेछ ।
१३. १३. प्रस्ताव छनौट गर्नेः (१) नियम ११ को उपनियम (८) बमोजिम कार्यालयले बोर्ड समक्ष
प्रस्तावको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको पन्ध्र दिनभित्र बोर्डले
प्रस्ताव छनौट गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव छनौट गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको
आधारमा सबभन्दा बढी उपयुक्त देखिएको प्रस्तावलाई छनौट गर्नेछः–
(क) प्राविधिकरुपमा आकर्षक डिजाइन र परियोजनाको दीगोपना
कायम गर्ने,
(ख) परियोजना कार्यान्वयनको आकर्षक व्यावसायिक योजना प्रस्ताव
गर्ने,
(ग) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपाल सरकारलाई सबभन्दा
बढी रोयल्टी वा दस्तुर भुक्तानी गर्ने,
(घ) परियोजना कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्ताहरूबाट सबभन्दा कम
महसुल असूल गर्ने,
(ङ) वातावरणीय रुपमा न्यून क्षति पु–याउने र परियोजना प्रभावित
परिवार र क्षेत्रलाई आकर्षक राहत प्रस्ताव गर्ने ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रस्ताव छनौट भएपछि कार्यालयले त्यसको सूचना
प्रस्ताव पेश गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई तीनदिन भित्र दिनु पर्नेछ ।
१४. वार्ता गर्नेः नियम १३ को उपनियम (२) बमोजिम छनौट भएको प्रस्ताव पेश गर्ने
लगानीकर्तासँग बोर्डबाट स्वीकृत शर्तहरूको अधीनमा रही कार्यालयले परियोजनाका
विभिन्न पक्षहरूको विषयमा वार्ता गर्नेछ ।
१५. वार्ताबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा १६ को अवस्थामा बोर्डले कुनै लगानीकर्तासँग
सोझै वार्ता गरी परियोजनामा लगानी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम वार्ताबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले
नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिमको विवरण खुलाई बोर्ड समक्ष नियम १७ को
उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनसँग सम्बन्धित विवरण अध्ययन
गर्दा प्रस्तावित परियोजनाको सम्भाव्यता र प्रस्तावकको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने
आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता देखिएमा बोर्डले त्यस्तो प्रस्तावकलाई वार्ताको लागि
आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम वार्ता गर्दा प्रस्तावकबाट परियोजना कार्यान्वयन हुन
सक्ने मनासिव आधार देखिएमा कार्यालयले सम्बन्धित लगानीकर्तासँग परियोजना
कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षहरू उपर वार्ता गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम वार्ता गर्दा सफलतापूर्वक वार्ता सम्पन्न भएमा
कार्यालयको सिफारिसमा बोर्डले त्यस्तो प्रस्तावकलाई परियोजना कार्यान्वयनका लागि
लगानी गर्ने अनुमति दिनेछ ।

१६. सम्झौता गर्नेः (१) नियम १४ वा नियम १५ को उपनियम (५) बमोजिम सफलतापूर्वक
वार्ता सम्पन्न भएकोमा बोर्डको स्वीकृति लिई कार्यालयले बोर्डको तर्फबाट सम्बन्धित
लगानीकर्तासँग परियोजना लगानी सम्झौता गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सम्झौतामा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डबाट
स्वीकृत लगानीका शर्तहरू उल्लेख गरिने छन् ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सम्झौता भएकोमा बोर्डले ऐन बमोजिम परियोजना
लगानी स्वीकृत गरेको मानिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम लगानी स्वीकृत भएको परियोजनाको
लगानीकर्तालाई यस नियम बमोजिम भएको सम्झौता सहित निजले बोर्डसमक्ष निवेदन
गरेमा बोर्डले नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम लगानी अनुमतिपत्र दिनेछ ।