अनुसूची – ६ (नियम २३ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ६ (नियम २३ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

(नियम २३ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

१. वातावरणीय विज्ञ समितिको गठन
(१) प्रमुख, वातावरण महाशाखा, वातावरण मन्त्रालय – अध्यक्ष
(२) जैविक विज्ञ एक जना – सदस्य
(३) भौतिक विज्ञ एक जना – सदस्य
(४) सामाजिक शास्त्र विज्ञ एक जना – सदस्य
(५) प्रस्तावसँग मिल्दो प्रकृतिको विज्ञ दुई जना – सदस्य
(६) प्रमुख, कानून शाखा, वातावरण मन्त्रालय एक जना – सदस्य
(७) सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि (रा. प. द्वि.) एक जना – सदस्य
(८) लगानी बोर्ड कार्यालयको प्रतिनिधि एकजना – सदस्य
(९) प्रमुख, वातावरण मूल्याङ्कन शाखा, वातावरण मन्त्रालय – सदस्य –सचिव

२. वातावरणीय विज्ञ समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टर्मश अफ रेफरेन्स) देहाय बमोजिम
हुनेहुनेछः
(१)
(२)
(३)
(४)