जलस्रोत नियमावली, २०५०

जलस्रोत नियमावली, २०५०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।५।१
संशोधन
जलस्रोत (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३० जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।