अनुसूची–२ उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाण पत्र

अनुसूची–२ उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाण पत्र

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाण पत्र

दर्ता मितिः
दर्ता नम्बरः

…………..जिल्ला जलस्रोत समिति

मितिः………………….

श्री………………………….
…………………………….
…………………………….

…………………………(सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको नाम)………………..जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) तथा जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम……………….साल………………..महिना…………….गतेमा यस कार्यालयमा दर्ता गरी यो दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ र जलस्रोत नियमावली, २०५० बमोजिम आफ्नो कार्य
सञ्चालन गर्नु होला ।

सहीः
नाम, थरः
पदः