अनुसूची–८ अनुमतिपत्र दस्तुर जलस्रोत उपयोगको किसिम दस्तुर

अनुसूची–८ अनुमतिपत्र दस्तुर जलस्रोत उपयोगको किसिम दस्तुर

(नियम १२ को उपनियम (२) नियम २५ र नियम २६ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अनुमतिपत्र दस्तुर जलस्रोत उपयोगको किसिम दस्तुर

(क) खानेपानी र घरेलु उपयोग रु. १००।–
(ख) सिंचाई रु. २००।–
(ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग रु. १००।–
(घ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग रु. २००।–
(ङ) जल यातायात रु. ५००।–
(च) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग रु. ५००।–
(छ) अन्य उपयोग रु. ५००