अनुसूची–१० जग्गा उपयोग वा प्राप्तिको लागि दरखास्त

अनुसूची–१० जग्गा उपयोग वा प्राप्तिको लागि दरखास्त

(नियम ३२ सँग सम्बन्धित)
जग्गा उपयोग वा प्राप्तिको लागि दरखास्त

मिति………………….

श्रीमान्…………………………..
जलस्रोत मन्त्रालय ।

महोदय,
जलस्रोतको उपयोगको सिलसिलामा निर्माण कार्य शुरु गर्नका लागि तपसिलमा उल्लेखित घर जग्गा उपयोग गर्नु पर्ने वा प्राप्त गर्नु पर्ने भएकोले नियमानुसार उपयोग गर्न पाउने गरी वा प्राप्त गराइ पाउन यो दरखास्त पेश गरेको छु ।

तपसिल संगठित सस्था भए सो संस्थाको छाप

सम्बन्धित व्यक्ति वा संगठित संस्थाको तर्फबाट दरखास्त दिनेको
नाम र थरः–
सहीः–
पदः–
ठेगानाः