अनुसूची–९ जलस्रोतको उपयोग वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क

अनुसूची–९ जलस्रोतको उपयोग वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क

(नियम २९ सँग सम्बन्धित)
जलस्रोतको उपयोग वापत बुझाउनु पर्ने वार्षिक शुल्क

१. सिंचाइको हकमा
(क) दुई हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न प्रति हेक्टर रु.एकका दरले अधिकतम रु. १०००।–
(ख) दुई हजारदेखि पाँच हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. २०००।–
(ग) पाँच हजारदेखि दस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. ५०००।–
(घ) दस हजारदेखि पन्ध्रहजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. १००००।–
(ङ) पन्ध्र हजारदेखि बीस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. १५०००।–
(च) बीस हजारदेखि पच्चीस हजार हेक्टरसम्मको जमिन सिंचाइ गर्न रु. २००००।–
(छ) पच्चीस हजार हेक्टर भन्दाबढी सिंचाइ गर्न रु. २५०००।–

२. खानेपानीको हकमा
(क) दुई हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. ५००।–(ख) दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको
व्यवस्था गर्न रु. २०००।–
(ग) पाँच हजारदेखि दस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. ५०००।–
(घ) दस हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. १००००।–
(ङ) पन्ध्र हजारदेखि बीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. १५०००।–
(च) बीस हजारदेखि पच्चीस हजारसम्मको जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २००००।–
(छ) पच्चीस हजार भन्दा बढी जनसंख्यालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न रु. २५०००।–

३. कृषिजन्य उपभोगको लागि रु.२,०००।– देखि २०,०००।– सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा ।
४. घरेलु उद्योगको लागि रु.२,०००।– देखि २०,०००।– सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा ।
५. औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोगको लागि रु.५,०००।– देखि ५०,०००।– सम्म पानी प्रयोगको परिमाणको आधारमा ।
६. आमोद प्रमोदजन्य प्रयोगको लागि रु.१,०००।– देखि १०,०००।– सम्म वार्षिक कारोवारको आधारमा ।
७. अन्य प्रयोगको लागि रु.५,०००।– देखि १०,०००।– सम्म वार्षिक कारोवारको आधारमा ।