अनुसूची–१ सेवामा रहने समूहको नाम

अनुसूची–१ सेवामा रहने समूहको नाम

अनुसूची–१
(नियम ४ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित)

सेवामा रहने समूहको नाम

(क) एग्री एक्सटेन्सन
ख) हर्टिकल्चर
(ग) फिसरिज
(घ) लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट
(ङ) एग्रोनोमी
(च) प्लान्ट प्रोटेक्सन
(छ) एग्री इकोनोमिक्स एण्ड मार्केटिङ
(ज) स्वायल साइन्स
(झ) भेटेरिनरी
(ञ एग्री इन्जिनियरिङ
(ट) पूmड न्यूट्रिशन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल