बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।८।१२

संशोधन
१. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।१०।२९
२. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग  गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।