पानी कर ऐन, २०२३

पानी कर ऐन, २०२३

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२३।६।९

संशोधन गर्ने ऐन
१. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१                                                                                                                                           २०३१।४।१८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६                                                                                 २०६६।१०।७

२०२३ सालका ऐन नं. १६

………………..

पानी कर असूल उपर गर्ने व्यवस्थाको निमित्त बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने पानी करको रकम असूल गर्ने कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।