परिच्छेद–२ उजुरी निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ उजुरी निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

३. उजुरी निवेदन दिनु पर्नेः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उजुरी निवेदन दिंदा अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा पाँच रुपैयाँ उजुरी निवेदन दस्तुर र दाबी रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने ऋण असुली शुल्क बापतको रकम समेत संलग्न गरी न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

४. उजुरी निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरूः नियम ३ बमोजिम दिने उजुरी निवेदनमा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः–
(क) निवेदक र प्रतिवादी प्रत्येकको पूरा नाम, थर र वतन,
(ख) ऐनको म्याद भित्र उजुरी निवेदन दायर गरे नगरेको र उजुरी निवेदन दस्तुर तथा ऋण असुली शुल्क बापत अग्रिम रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम संलग्न गरे, नगरेको,

(ग) ऋण असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग पटक पटक पत्राचार, छलफल वा वार्ता वा त्यस्तो ऋणको पुनर्तालिकीकरण, पुनरसंरचना वा त्यस्तै किसिमका अन्य क्रियाकलाप गरे, नगरेको,
(ग१) ऋण असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न आउने निश्चित अवधि तोकी सो म्याद भित्र ऋण चुक्ता गर्न नआएमा निजका बिरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही चलाइने व्यहोराको वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो राखिएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरे, नगरेको वा धितो राखिएको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्ने कारबाही चलाउँदा समेत कुनै कारणवश लिलाम विक्री भए, नभएको,
(घ) ऋणीसँग ऋण असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै अड्डा अदालतमा कुनै मुद्दा दायर गरे, नगरेको,

(ङ) एकजना भन्दा बढी प्रतिवादी भएमा निजहरू सबैलाई पठाउन पुग्ने गरी उजुरी निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न राखे, नराखेको,
(च) उजुरी निवेदनमा उल्लिखित दाबीलाई पुष्टि हुने गरी आवश्यक प्रमाण तथा कागजातहरू संलग्न राखे, नराखेको ।

५. रीत नपुगेको उजुरी निवेदन दर्ता नहुनेः नियम ४ बमोजिमको उजुरी निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा नखुलाइ वा संलग्न हुनु पर्ने कागजात संलग्न नभई प्राप्त हुन आएको उजुरी निवेदनलाई श्रेस्तेदारले रीत नपुगेको व्यहोरा खुलाइ त्यस्तो उजुरी निवेदन दरपीठ गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

६. उजुरी निवेदन दर्ता गरी निस्सा दिनु पर्नेः कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले दिएको उजुरी निवेदन ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम रीत पुगेको देखिन आएमा श्रेस्तेदारले त्यस्तो उजुरी निवेदन दर्ता गरी सोको निस्सा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।

७. उजुरी निवेदनको जाँचबुझ र खारेजीः (१) कुनै उजुरी निवेदन दायर भएपछि न्यायाधिकरणले सो सम्बन्धमा देहायका कुराहरूको जा“चबुझ गर्नेछः–
(क) ऋण असुल उपरको लागि लिइएको दाबीको आधार स्पष्ट छ, छैन,
(ख) उजुरी निवेदनसाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातहरू दाबीलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त छन्, छैनन्,
(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा उजुरी निवेदनमा उल्लिखित दाबीका आधारहरू स्पष्ट नभई दाबी लाग्न नसक्ने देखेमा न्यायाधिकरणले उजुरी निवेदन खारेज गर्न सक्नेछ ।
(३) उजुरी निवेदनसाथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातहरूबाट दाबी पुष्टि हुन नसक्ने देखेमा न्यायाधिकरणले सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सात दिनको म्याद दिई थप आवश्यक प्रमाण तथा कागजातहरू पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यसरी तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले थप आवश्यक प्रमाण तथा कागजातहरू पेश गर्न नसकेमा वा पेश गरेको कागजातबाट दाबी पुष्टि हुन नसक्ने देखेमा न्यायाधिकरणले त्यस्तो उजुरी निवेदन खारेज गर्न सक्नेछ ।

(४) न्यायाधिकरणले उपनियम (२) वा (३) बमोजिम उजुरी निवेदन खारेज गरेमा सोको जानकारी उजुरी निवेदन खारेज गरेको मितिले सात दिन भित्र सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।